Üyelik işlemleri ve sorularınız için 0312 230 57 57

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN
FAYDALANMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA TÜZÜK


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/9/1986, No : 86/11038
Dayandığı Kanunun Tarihi : 5/12/1951, No : 5846
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/10/1986, No: 19253
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 26, S. 1157
Kapsam
Madde 1 – Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış, kütüphane, müze ve
benzeri kurumlarda saklı, henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş, mali haklarla ilgili koruma
süresi dolmuş eserlerden, bilimsel ve benzeri amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer,
izin alma şekli,alınacak ücretler, bunların kullanılacağı kültürel amaçlar, bu Tüzükte gösterilmiştir.
Tarif
Madde 2 – Bu Tüzükte sözü edilen eser kelimesiyle; eser sahibinin özelliklerini taşıyan, bilim ve
edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eseri sayılan her nevi fikir ve sanat ürünlerinden nitelikleri
birinci maddede belirtilenler amaçlanmıştır.
Başvuru ve İzin(1)
Madde 3 – (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Bu Tüzük kapsamına giren eserlerden yararlanmak isteyenler; eserin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşuna veya mahallindeki birimine dilekçe ile başvururlar. Başvuruda, eser ya da eserlerin adları,
eserden ne amaçla yararlanılacağı, yararlanma şekli ve yapılacak çalışmanın süresine ilişkin bilgiler
yer alır. Dilekçeye eserlerden yararlanacak olan kişi ya da kişilerin fotoğraflı kimlik örnekleri eklenir.
Başvurular aynı koşullarla posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla da yapılabilir. Başvurular, en geç
beş iş günü içinde kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri veya eserin bulunduğu il veya ilçenin
mülki idare amiri tarafından ya da bunların yetkilendirecekleri mercilerce değerlendirilir, uygun
görülen talepler için izin belgesi düzenlenir.
Eserlerden yararlananlar, çalışmaları sonucunda hazırladıkları ilmi rapor veya yayımladıkları eserin bir
örneğini, izin aldıkları mercie verirler. Vermedikleri takdirde, yeni başvurularında kendilerine izin
verilmez. Yayımlanan eserde, yararlanılan eserin bulunduğu kamu kurum ya da kuruluşunun adı
belirtilir.
Alınacak Ücretler
Madde 4 – (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Eserlerden aşağıdaki gösterilen şekilde yararlanmak isteyen yabancılar ve bunların adına çalışan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, karşılarında belirtilen ücretler alınır. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yıllık olarak yayınlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı baz alınarak her yıl Ocak
ayında Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu ücretlerde yeniden düzenleme yapılır.
Yararlanma Şekli Ölçüm Birimi Ücret(YTL)
Film ve video çekimi Dakika başına l,20
Fotoğraf ve slayt çekimi Poz başına 12,00
Resim yapma Eser başına 4,00
Stampaj yapma Eser başına 13,00
Kağıt, hateks veya alçıyla mülaj ve taklit Eser başına 160,00
Röprodüksiyon ve benzerleri Eser başına 5,00
Yazma ve Harf Devrimi öncesinde basılmış eserlerde
fotoğraf, mikrofilm CD, DVD, disket vb.
formlarda dijital görüntü ve slayt çekimi Poz başına 0,60
Nadir yazma ve nadir basma eserlerde fotoğraf,
mikrofilm, CD, DVD, disket vb.
formlarda dijital görüntü ve slayt çekimi Poz başına 1,20
_________________
(1) Bu madde başlığı "Müracaat ve izin" iken 13/2/2006 tarihli ve 2006/10082 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Ticari amaçlı yararlanmalarda bu ücretlerin iki katı alınır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yerli kurum ve kuruluşlar bu ücretlerin yansını öderler.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren konularda yaptıracağı çeviri, sadeleştirme,
eleştirmeli basım gibi çalışmalardan ücret alınmaz.
Yurt dışından yapılan taleplerde, başka ülkelerde bulunan ve yararlanılan esere eşdeğer olduğu
belirlenen Türk ve islam kültürüne ilişkin yazma eserlerin örneği, ücret yerine kabul edilebilir.
Yararlanma sırasında kullanılan araç ve malzemeler için yapılan her türlü masraf yararlanan tarafından
karşılanır.
Yazma, nadir ve yıpranmış eserlerle Harf Devriminden önce basılmış eserlerin fotokopileri çekilemez.
Bu tür eserler, esere zarar vermeyecek mikrofilm, fotoğraf, dijital ortama aktarım ve benzeri
yöntemlerle kopyalanabilir.
Bu Tüzük hükümlerine göre alınacak ücret, masraf ve tazminat bütçeye gelir kayıt edilmek üzere
Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde tahsil edilir.
Ücretlerin Toplanması
Madde 5 – (Mülga: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Tazminat
Madde 6 – (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Eserin zarar görmemesi için yararlananlar tarafından gerekli özen gösterilir. Her ne sebeple olursa
olsun yararlanma sırasında eserin zarar görmesi halinde, zarar miktarı tespit edilerek yararlanandan
tazminat olarak alınır.
Gelirlerin Kullanılması
Madde 7 – (Mülga: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Tespit
Madde 8 – (Değişik: 13/2/2006-2006/10082 K.)
Hangi eserden ne şekilde yararlanılacağı, hangi eserin nadir olduğu eserin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşunca önceden belirlenir.
Yürürlük
Madde 9 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.